Helyi Időjárás

 

Kivonat
 
Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 21-én (szerda) 16.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
 
Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2009. (V. 21.)
határozata
 
a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola
Alapító Okirata módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról.
 
A Képviselő-testület a 43/2007. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, a 66/2007. (VIII. 29.) számú határozattal módosított Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola Alapító Okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján, egyeztetve az intézmény alkalmazotti közösségével, az iskolaszékkel, az iskolai szülői közösséggel, valamint az iskola diákönkormányzatával, azok véleményét megismerve jóváhagyja a következők szerint:
 
ALAPÍTÓ OKIRAT
 
Csengersima Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdéseiben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
 
1. Neve: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola.
Székhelye: 4743. Csengersima, Kodály-köz 2.
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás Ötv. 8. §. –ában foglalt kötelező önkormányzati feladat,
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:
Csengersima Község Képviselő-testülete 43/2007. (VI. 29.) számú határozata
Gacsály Község Képviselő-testülete 49/2007. (VI. 29.) Ök határozata
 
4. Alapítói joggal felruházott irányító szerveinek neve, székhelye:
Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4743. Csengersima, Kossuth u. 62.
Gacsály Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 4972 Gacsály, Széchenyi u. 25.
 
5. Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató
b) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
c) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő
d) A szerv támogató tevékenységeit, különösen a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv neve, székhelye: Csengersima-Komlódtótfalu-Szamosbecs Községek Körjegyzősége 4743. Csengersima, Kossuth u. 62. 
6. Alaptevékenysége:
 
Szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
 
Szakfeladatrendje 2009. évben az 1. számú mellékletben leírtak szerint kerül meghatározásra, mely melléklet 2009. december 31-ével hatályát veszíti.
 
2010 január 1-től:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
 
7. Kiegészítőtevékenysége:
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
493901 Távolsági közúti személyszállítás
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1–4. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
8. Kisegítő tevékenysége:
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
743000 Fordítás, tolmácsolás
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
702100 PR, kommunikáció
683200 Ingatlankezelés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562920 Egyéb vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
 
9. Vállalkozási tevékenysége:
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
743000 Fordítás, tolmácsolás
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
702100 PR, kommunikáció
683200 Ingatlankezelés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562920 Egyéb vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
 
10. Kisegítő- és vállalkozási tevékenységének arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 15 %
 
11. Működési területe: Csengersima és Gacsály községek közigazgatási területe 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testülete által nyilvános pályázat elbírálását követően 5 évre megbízott igazgató.
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt hatálya alá tartozók), munkaviszony (Mt. hatálya alá tartozók), megbízási szerződés, pályakezdő fiatalok, prémiumévek program keretében foglalkoztatottak, különleges foglalkoztatási állományban lévők, rehabilitációs foglalkoztatottak.
 
14. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: A szervnek nincs jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége.
 
15. Fenntartói neve és címe:
Csengersima Község Önkormányzata
Címe: 4743. Csengersima, Kossuth u. 62.
Gacsály Község Önkormányzata
Címe: 4972. Gacsály, Széchenyi u. 25.
önkormányzati intézményfenntartói társulási megállapodás (Ttv. 8. §.) szerint.
 
16. Az intézmény típusa: általános iskola
 
17. Tagintézménye: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola Gacsályi Tagintézménye
4972. Gacsály, Petőfi u. 23.
 
18. Telephelyei:
1. számú telephely: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola Gacsályi Tagintézménye
4972. Gacsály, Petőfi u. 23.
2. számú telephely: 4743. Csengersima, Kossuth u. 62.
A telephelyen ellátott feladat: konyha, étterem
 
19. Tagozat megnevezése: az intézményben nincsen tagozata.
 
20. Évfolyamok száma:
a) Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola
4743. Csengersima, Kodály-köz 2.:                                                                   8 évfolyam
b) Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola Gacsályi Tagintézménye
4972. Gacsály, Petőfi u. 23.:                                                                              4 évfolyam.
 
21. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
a) Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola
4743. Csengersima, Kodály-köz 2.:                                                                   256 fő
b) Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola Gacsályi Tagintézménye
4972. Gacsály, Petőfi u. 23.:                                                                              248 fő
 
22. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
Erdei iskola.
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. (integrált oktatás)
Inegrációs képesség kibontakoztató oktatás.
Cigány kisebbségi oktatás magyar nyelven.
Az intézmény a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából.
 
23. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: Az intézmény nem folytat alapfokú művészetoktatási tevékenységet.
 
24. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Általános Iskola épülete, 4743. Csengersima, Kodály köz 2. (hrsz 235.) és a felvett berendezések, felszerelések.
Általános Iskola Konyhájának és éttermének épülete, 4743. Csengersima, Kossuth Lajos u. 62. (hrsz 146.) és a felvett berendezések, felszerelések.
Általános Iskola épülete 4972. Gacsály, Petőfi u. 23. Hrsz. 3. és a felvett berendezések, felszerelések.
 
25. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az épületeket és berendezési tárgyakat az intézmény és tagintézménye használati joggal kapta meg, a tulajdonosi jogokat Csengersima Község Önkormányzata a Csengersimában Gacsály Község Önkormányzata a Gacsályban található épületek és felszerelési tárgyaik vonatkozásában gyakorolja.
Az intézmény vezetője határozott idejű (legfeljebb 1 éves időtartamra kiterjedő) bérleti szerződéseket köthet az intézmény helyiségeit illetően. Egyebekben a vagyon feletti rendelkezéssel kapcsolatban a Mikrotérségi Közoktatási Intézményi Társulás közoktatási feladatok intézmény fenntartó társulásban történő ellátására irányuló társulási megállapodásában foglaltak szerint kell eljárni.
 
A fenti alapító okirat 2009. július 1-től lép hatályba.
 
Záradék: A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola alapító okiratát Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2009. (V. 21.) határozatával 2009. július 1. hatállyal hagyta jóvá. Gacsály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2009. (VI. 4.) Ök határozatával 2009. július 1. hatállyal hagyta jóvá.
 
1. számú függelék a 49/2009. (V. 21.) határozathoz
 
Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola szakfeladatrendje 2009
 
1. Alaptevékenysége:
55232-3          Iskolai intézményi közétkeztetés
80121-4          Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80122-5           Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
80511-3          Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben
80591-5          Oktatási célok és egyéb feladatok
92312-7          Közművelődési könyvtári tevékenység
92403-6          Diáksport
92404-7          Sportcélok és feladatok
 
2. Kiegészítőtevékenysége:
55241-1          Munkahelyi vendéglátás
80123-6          Általános iskolai felnőttoktatás
92401-4          Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
92402-5          Verseny- és élsport
92601-8          Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
92602-9          Máshová nem sorolt sporttevékenység
 
3. Kisegítő tevékenysége:
70101-5          Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
75199-9          Finanszírozási műveletek elszámolása
92192-5          Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
 
4. Vállalkozási tevékenysége:
70101-5          Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
75199-9          Finanszírozási műveletek elszámolása
92192-5          Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
 
K.m.f.
 
 
 

 

HURO/0801/151 "Határok nélkül pályázat"
A pályázat megtekintéséhez kattintson az alábbi képre!


Huro 0802 114 AF, Piac és Hűtőtároló építése
a határ-menti gazdaság és kereskedelem fejlesztéséért.

A pályázat megtekintéséhez kattintson az alábbi képre!


HURO 1001/154/1.1.3 Two wheels in Szatmar
A pályázat megtekintéséhez kattintson az alábbi képre!

 

HURO 1001/222/2.1.2 ECOCOOP-SZATMAR
A pályázat megtekintéséhez kattintson az alábbi képre!

 

HURO/1101/100/1.3.1 Noah's Ark
A pályázat megtekintéséhez kattintson az alábbi képre!

 

 

HURO 1101/027/1.3.1 ECOSUNHOME
A pályázat megtekintéséhez kattintson az alábbi képre!

HURO 1001/106/2.3.2 ,,Cooperation"
A pályázat megtekintéséhez kattintson az alábbi képre!

 

 

Belépés

Csengersima községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.